Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji (..)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023

19 Lipca 2023

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571) Wójt Gminy Godów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność statutową związaną z przedmiotem konkursu.
W procedurze konkursowej wyłonione zostaną oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Godów związanych z aktywnością fizyczną oraz aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego poprzez powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

I. RODZAJ ZADANIA
Organizacja ogólnodostępnych zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnorodnych dyscyplinach sportowych, dostosowanych do grup o różnym stopniu zaawansowania oraz w różnym wieku. Celem zadania jest aktywizacja ruchowa mieszkańców Gminy Godów.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023 została przeznaczona kwota o łącznej wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zaplanowana w budżecie Gminy Godów w dziale 926 rozdział 92605 § 2360.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz innych właściwych przepisów.
2. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
4. Wójt Gminy Godów przyznaje w drodze zarządzenia dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej oceniającej poszczególne oferty.
5. Od Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). W umowie zawartej z oferentem określona zostanie wysokość dotacji oraz uregulowane zostaną szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.
7. Decyzję o wysokości dotacji podejmuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Godów. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w przypadku przyznania mu dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
9. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez wybranego oferenta w terminach ustalonych przez strony w umowie.
10. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Terminy realizacji zadania:
Realizację zadania przewidziano w okresie od 01 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
2. Miejsce realizacji zadania:
Teren Gminy Godów, z uwzględnieniem istniejących obiektów sportowych oraz terenów rekreacji ruchowej Gminy Godów.
3. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym oferentem. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Wójt Gminy Godów ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych
środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%.

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godziny 13.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Godów.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
4. Formularz ofertowy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Godów www.godow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy - ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej pok. nr 7 lub 8.
5. Oferent zobowiązany jest przedłożyć do oferty kopię statutu, w przypadku jeśli oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, kopię aktualnego odpisu innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru oferent przedkłada dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
6. Oferent zobowiązany jest przedłożyć do oferty ramowe projekty regulaminów planowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.
7. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2023”. Na kopercie powinien być umieszczony adres zwrotny oferenta.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów w terminie do 7 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
1. Oceny i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Godów w drodze zarządzenia.
2. Oferty podlegają analizie formalnej, która polegać będzie na sprawdzeniu, czy oferta:
a) została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
b) została złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
c) została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
d) została złożona na obowiązującym wzorze oferty;
e) zawiera szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów zadania;
f) zawiera szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
g) została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;
h) zawiera wszystkie wymagane załączniki.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.
4. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności przepisy ujęte w art. 15 ustawy.
5. Przyjmuje się następujące kryteria oceniane w skali 0 - 5 pkt.:
a) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy;
b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będzie realizował zadanie publiczne;
d) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
e) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Oferty które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji.
7. Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny ofert i przedłożenia Wójtowi Gminy Godów protokołu przez Komisję konkursową.
8. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś podmioty, które uzyskały dofinansowanie zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji oraz terminie i zasadach podpisania umowy.

VII. ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY
1. W roku 2022 realizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju:
a) wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w 2022 roku pod tytułem: „Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwie Skrbeńsko w 2022 roku”. Koszt całkowity realizacji zadania publicznego to 30.316,24 zł, w tym z dotacji Gminy Godów 23.000,00 zł;
b) wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Krostoszowice i Podbucze roku 2022 pod tytułem: "Poprawa warunków uprawiania sportu przez mieszkańców sołectw Krostoszowice i Podbucze, zwiększenie dostępu tej społeczności do działalności sportowej, w tym uczestnictwa w amatorskich i profesjonalnych rozgrywkach ligowych różnych dyscyplin sportowych, a także rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie rekreacji i aktywnego stylu życia". Koszt całkowity realizacji zadania publicznego to 42.933,96 zł, w tym 33.000,00 zł z dotacji Gminy Godów;
c) wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Godów w roku 2022 pod tytułem: „Miting LA - Czekoladowe Kolce 2022”. Koszt całkowity realizacji zadania publicznego to 9.445,25 zł, w tym 7.000,00 zł z dotacji Gminy Godów.
2. W bieżącym roku nie realizowano do tej pory zadania publicznego tego samego rodzaju.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacji na temat otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej udzielają pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Godowie, tel. 32 47 65 065, wew. 34 lub 37.

IX. KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt Gminy Godów.
Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel.: 32 476 50 65.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@godow.pl
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), a także zapisów niniejszego ogłoszenia.
4. Na gruncie RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny leżący po stronie Administratora), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) i w ślad za tym art. 9 ust. 2 lit. b oraz lit. g RODO.
5. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-07-19 ogłoszenie otwartego konkursu ofert
ilość pobrań: 23
ogłoszenie otwartego konkursu ofert 342.7KB zobacz
pdf 2023-07-19 wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 59
wzór oferty realizacji zadania publicznego.pdf 269.33KB zobacz
doc 2023-07-19 wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc
ilość pobrań: 13
wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc 100.5KB -

Podobne wiadomości:

do góry