Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Ogłoszenia/Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej (..)

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

13 Lutego 2024

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów, obręb ewidencyjny: Skrzyszów
księga wieczysta nr: GL1W/00073605/4
nr działki: 576/27 o pow. 0,1812 ha, arkusz mapy 9
rodzaj użytku: Ba (tereny przemysłowe)

Cena nieruchomości: 156.290,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.

Zbywana nieruchomość położona jest w Skrzyszowie, województwo śląskie, powiat wodzisławski. Działka nr 576/27 ma kształt trójkątny, teren płaski, posiada możliwość dostępu do drogi publicznej poprzez działki drogowe gminne, zlokalizowana jest pośród zabudowy produkcyjno-usługowej, w rejonie terenów objętych statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej - symbol na planie „B16PU”.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości prze 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26 marca 2024 r. włącznie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni - od 13.02.2024 r. do 05.03.2024 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w tygodniku Nowiny Wodzisławskie.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2024-02-13 Wykaz_nieruchomości_20240213.pdf
ilość pobrań: 72
Wykaz_nieruchomości_20240213.pdf 130.07KB zobacz

do góry