Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

PSZOK

 Zobacz także: Odbierz kartę PSZOK

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GODÓW

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Godów, zwanym dalej PSZOK.
 2. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 164/16 położonej w miejscowości Gołkowice, natomiast dojazd jest prowadzony z ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku.
 3. PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach 11:00 - 17:00 oraz sobotę w godzinach 8.00 - 14.00
 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik firmy, której powierzono prowadzenie punktu.
 5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
 6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Godów.
 7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Godów.
 2. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Godów - Karta PSZOK.

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
  • odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
  • bioodpady
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • odpady wielkogabarytowe
  • tekstylia
  • zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
  • odpady remontowo-budowlane pochodzące z  samodzielnych prac remontowych i budowlanych wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne w ilości do 500 kg na posesję
 2. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające azbest
  • zmieszane odpady komunalne
  • części samochodowe, zderzaki, tapicerka, kokpity itp.
 3. Odpady remontowo-budowlane powstające na terenie nieruchomości na skutek prowadzonych prac przez specjalistyczną firmę remontową, należy przekazywać za jej pośrednictwem, która to staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i utylizację na swój koszt.

§ 4

 1. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz pomieszczeniach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
 2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach.
 3. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.

§ 5

 1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
 2. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
 3. Rodzaje odpadów wymienione w § 3 ust. 1 przyjmowane do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Godów. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.

§ 6

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 3 ust.1.

§ 7

Obsługujący PSZOK w Gminie Godów, prowadzi rejestr przyjęcia odpadów do PSZOK .

§ 8

Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w sytuacji, kiedy istnieją przesłanki, iż odpady pochodzą od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub z terenu innej gminy.

§ 9

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

§ 10

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK
 2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia
 3. na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 11

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik obsługujący PSZOK w godzinach pracy Punktu lub pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Godów pod numerem telefonu (32) 47 65 065 wew.15

 

 

 

do góry