Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Podatki/Stawki opłat i deklaracja

Stawki opłat i deklaracja

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 roku

Zgodnie z uchwałą nr LXVII/394/2023 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2023 r., poz. 9201) informujemy, iż od 01 stycznia 2024 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ponadto, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów uchwalonym uchwałą Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020 r. oraz uchwałą Rady Gminy Godów nr XXXIV/215/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zwolnienie ustala się w wysokości 3,00 zł od stawki obowiązującej opłaty, wówczas stawka wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób].

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku
  • do 15 czerwca za II kwartał danego roku
  • do 15 września za III kwartał danego roku
  • do 15 grudnia za IV kwartał danego roku

Indywidualne rachunki bankowe pozostają bez zmian. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 476 50 65 wew. 29.

Wzór obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje na temat częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika

do góry